2011.04 Mitigatieplan Bever Hengforderwaarden 20110426

Ten noorden van Deventer liggen de Hengforderwaarden. Deze uiterwaard van de IJssel
wordt aangepast om een hogere waterafvoer mogelijk te maken. Het gaat daarbij om het
verwijderen of verlagen van obstakels in het winter stroombed (grondlichamen en de
daarop staande houtige begroeiing) en het aantakken van de plas aan de IJssel om de
kwaliteit van het water in de plas te verbeteren.

In 2007 vestigde de bever zich in een deel van het plangebied. De bever heeft een hoge
beschermingsstatus in de Europese en Nederlandse natuurwetgeving. De geplande
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de vereisten van de Flora- en
faunawet. Daarnaast is het plangebied gelegen in het Natura2000-gebied ‘Uiterwaarden
IJssel’, dat een verbeteringsdoelstelling kent voor de bever. Dit betekent dat het doel is
gesteld om de beverpopulatie binnen dit totale Natura2000-gebied te laten groeien.