2011.37 De das in het gebied Monnikenberg te Hilversum - versie 13122011

In het gebied Monnikenberg, aan de oostelijke rand van Hilversum, is de aanleg gepland van een
bovenregionaal zorgpark en woningen, in combinatie met natuur en landschap.
Het gebied Monnikenberg is onderdeel van de EHS.

In het gebied komt de onder de Flora- en faunawet beschermde das (Meles meles) voor.
Ten behoeve van een eventueel noodzakelijke ontheffing inzake de Flora- en faunawet was het
noodzakelijk om te bepalen wat de effecten van de geplande herinrichtingsmaatregelen op de in
het plangebied aanwezige dassen zijn en hoe eventuele negatieve effecten te mitigeren zijn.
EcoGroen Advies BV heeft de Zoogdiervereniging gevraagd hier nader onderzoek naar te
verrichten.