2011.51 Noordse woelmuis Tiengemeten 1993-2010

Tiengemeten is een eiland van ongeveer 2 bij 8 kilometer dat ligt in het Haringvliet in
de provincie Zuid-Holland. Tot recent bestond het eiland grotendeels uit
landbouwgronden, maar vanaf 2006 zijn grote delen van het eiland door de
Vereniging Natuurmonumenten omgevormd tot natte natuur. Het eiland is onderdeel
van de ecologische hoofdstructuur en behoort tot het Europese netwerk van Natura
2000-gebieden.

Natuurmonumenten heeft de Zoogdiervereniging opdracht gegeven de huidige
situatie m.b.t. het voorkomen van de noordse woelmuis op Tiengemeten te
onderzoeken en uitspraken te doen over de toekomstverwachtingen voor de soort op
het eiland. Hiertoe werden in september 2010 in totaal tien locaties op het eiland
bevangen met inloopvallen. De resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met
de resultaten van eerdere vangacties in respectievelijk 1993, 1997, 2006, 2007 en
2009. Ook wordt ingegaan op de vraag wanneer de veldmuis het eiland heeft bereikt.