2012.13 Rapportage natuurtoets De oase Zoogdiervereniging november 2012

De Dienst Vastgoed Defensie regio noord heeft de Zoogdiervereniging gevraagd
een uitgebreide natuurtoets uit te voeren voor een terrein nabij Hoenderloo. Het
gebied is nu in gebruik als jaarrond camping.
Op het terrein is maar een beperkt aantal soorten aangetroffen die vallen onder
de strikt beschermde soorten van de Flora- & Faunawet. Strikt beschermde
soorten aanwezig in het plangebied zijn: gewone dwergvleermuis, laatvlieger,
gewone grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, hazelworm
en het vliegend hert.