2012.20 Mitigatieplan noodkap populieren Roer

Langs de Roer in Limburg leeft sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw een
beverpopulatie. Bevers zijn strikte herbivoren en leven van kruiden en bast, twijgen en
bladeren van bomen en struiken. Om bij het voedsel te komen worden bomen
omgeknaagd. Ook langs de Roer worden door bevers bomen aan- en omgeknaagd.
Op de Roer wordt gerecreëerd in de vorm van kanovaren. Voor kanovaarders kunnen
aangeknaagde bomen gevaar opleveren. Aangeknaagde bomen kunnen omvallen en
daarbij eventuele kanovaarders verwonden.
Langs de Roer net ten noorden van de tunnel van de A73 hebben bevers 15 populieren
aangeknaagd (zie foto omslag). Het waterschap Roer & Overmaas wil deze populieren
verwijderen om ongelukken met kanovaarders te voorkomen.

Dit project heeft betrekking op het opstellen van een mitigatieplan ten
aanzien van de bever en de voorgenomen kap van 15 populieren langs de Roer.