2013.07 Monitoring vleermuistunnel Kenniscampus 2010 - eindversie 03-04-2013

Op het terrein van de Kenniscampus aan de Rengerslaan in Leeuwarden bevindt zich een speciaal voor vleermuizen aangelegde vleermuistunnel. Deze tunnel is aangelegd om een vliegroute van watervleermuizen (Myotis daubentonii) tussen de verblijfplaatsen van de groep vleermuizen in het Rengersparkgebied en foerageergebieden elders instand te houden. De oorspronkelijke vliegroute via een lokale watergang (Oude Meer) is verdwenen ten gevolge van de aanleg van het zogenaamde Kennisplein in het gebied tussen de Noordelijke Hogeschool en de Stenden University. Voor de verstoring van de oorspronkelijke vliegroute is  een ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd en verkregen (FF/75C/2006/0464C).
In 2009 is de vleermuistunnel onderzocht op het gebruik door vleermuizen (Koelman 2009d). De Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aangegeven dat de tunnel ook in 2010 onderzocht diende te worden op functionaliteit. De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden heeft het bureau van de Zoogdiervereniging opdracht gegeven tot het uitvoeren van dit vervolgonderzoek.