2013.19 Evaluatie mitigatie bevers Almere

De Gemeente Almere heeft in voorgaande jaren een drietal nieuwbouw- en
inrichtings-projecten uitgevoerd of is momenteel nog bezig met de uitvoering daarvan
in gebieden waar de bever (Castor fiber) voorkomt. Sinds medio 2009 is het voor
soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (waaronder de bever) niet meer
mogelijk om een ontheffing van de Flora- en faunawet te krijgen voor
werkzaamheden die vallen onder het belang ‘ruimtelijke inrichting en ontwikkeling’.
Wanneer dergelijke werkzaamheden gepland zijn en er daarbij Bijlage IV-soorten
zullen worden geschaad en er geen andere belangen zijn, dienen eventuele negatieve
effecten voorafgaand aan de werkzaamheden te worden gemitigeerd.
De Gemeente Almere heeft de Zoogdiervereniging eerder al opdracht gegeven
mitigatieplannen op te stellen voor betreffende projecten. De uitgewerkte
mitigatieplannen zijn gepubliceerd in twee rapporten en een notitie (Dijkstra 2010,
2011 en 2012). Momenteel bestaat bij de gemeente de behoefte de uitwerking van
deze mitigatieplannen te evalueren. De Gemeente Almere heeft de Zoogdiervereniging
opdracht gegeven deze evaluatie uit te voeren.