2013.26 Vleermuisonderzoek Energiecentrale Harculo

GDF SUEZ Energie Nederland (hierna GDF SUEZ) bekijkt de mogelijkheden voor
het slopen van (een deel van) de energiecentrale in Harculo. De precieze
plannen zijn ten tijde van het schijven van deze rapportage nog niet bekend,
maar voor de zekerheid wordt in deze rapportage uitgegaan van een ‘worst case
scenario’. Dit wil zeggen, het slopen van het gehele hoofdgebouw inclusief alle
bijgebouwen op het terrein, en zonder dat er nieuwe gebouwen terug komen.
Het terrein van de Energiecentrale Harculo biedt, door de aanwezigheid van de
vele gebouwen, potentiële verblijfplaatsen voor gebouwbewonende
vleermuissoorten. Alle vleermuissoorten en hun verblijfplaatsen zijn strikt
beschermd in de Flora- en faunawet. Hierdoor is het noodzakelijk om
voorafgaande aan de werkzaamheden gericht vleermuisonderzoek uit te voeren
om de functies van het terrein en de gebouwen voor vleermuizen in kaart te
brengen.