2014.030 Noordse woelmuis & waterspitsmuis Hoorn & Etersheim 2014

Twee buitendijkse gebieden ten zuiden van Hoorn zijn in augustus 2014 bevangen op het voorkomen van zowel noordse woelmuis als waterspitsmuis.
Uit de omgeving van het onderzoeksgebied bij Etersheim zijn in het verleden vangsten gedaan van zowel noordse woelmuis als waterspitsmuis, maar niet in het gebied zelf. Uit het onderzoek blijkt dat er een kleine populatie noordse woelmuizen aanwezig is, terwijl waterspitsmuis ontbreekt.
Het onderzoeksgebiedje bij De Hulk ligt ver van bekende noordse woelmuis- en waterspitsmuis-locaties en lijkt bovendien voor beide soorten ongeschikt. Geen van de twee doelsoorten is dan ook aangetroffen, terwijl concurrerende soorten als huisspitsmuis en veldmuis wel aanwezig waren.