2014.22 Beheeradvies Fort bij Rijnauwen 2014

In opdracht van Staatsbosbeheer voerde de Zoogdiervereniging een inspectie uit naar de
kwaliteiten van de grond gedekte gebouwen als verblijfplaatsen voor vleermuizen. De opname dient
als basis voor het opstellen van een ecologisch beheerplan ten behoeve van de vleermuizen. Het
opstellen van een mitigatieplan ten behoeve van de eventuele ontwikkeling (voor jaarrond
menselijk gebruik) was geen onderdeel van de onderzoeksvraag en wordt in dit rapport niet
besproken.