2014.26 Mitigatie en compensatieplan vleermuizen ontkluizing Keutelbeek

In Sittard wordt ten bate van een grootschalige ruimtelijke ontwikkeling een
groot deel van de overkluizing van de Keutelbeek verwijderd voor de Ligne op
korte termijn en in een volgende fase wordt het resterende deel van de
overkluizing verwijderd.
De overkluizing wordt door watervleermuizen als zomerverblijf gebruikt en is een
vlieg- en jachtgebied voor de watervleermuis en gewone dwergvleermuis.
Zonder maatregelen betekent de ontkluizing een overtreding van de Flora- en
faunawet. Daarom zijn verschillende maatregelen voorgesteld ten einde effecten
op de staat van instandhouding van de watervleermuis en gewone
dwergvleermuis te voorkomen.
De maatregelen bestaan uit het aanleggeen van een groot zomerverblijf en het
aanbieden van verschillende zomerverblijven in de vorm van –permanentevleermuiskasten.
Ook het verlichtings- en inrichtingsplan worden aangepast om
effecten door met name verlichting te voorkomen.
Door zorgvuldig te handelen tijdens de sloop worden negatieve effecten tijdens
de sloop vermeden.