2009.32 Vleermuizen MOB Ulicoten

Defensie is voornemens de MOB complexen Ulicoten A en C te ontmantelen. Dat wil zeggen dat alle
gebouwen worden gesloopt en de infrastructuur wordt verwijderd. Als de gebouwen een functie voor vleermuizen vervullen is sloop ervan een overtreding van de Flora- en faunawet. Dienst Landelijk Gebied heeft de Zoogdiervereniging opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren naar het voorkomen van vleermuizen op terreinen.