2006.28 Belang linden langs Zuid-Willemsvaart (westelijke tak) in Helmond voor vleermuizen

Door nieuwbouw aan de zuidzijde van Helmond, plan Suytkade, is het nodig de infrastructuur ter plaatse te reconstrueren. Hiervoor moet een rij linden gekapt worden. De bomen zouden van belang kunnen zijn als vliegroute, als foerageergebied of als verblijfplaats voor vleermuizen. De gemeente Helmond heeft de Zoogdiervereniging VZZ gevraagd de situatie ter plaatse te beoordelen, en onderzoek te doen naar aanwezige vleermuizen.